SK

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Vypracovanie Stratégie a Politík kybernetickej bezpečnosti podľa ZoKB a Vyhlášok NBÚ

Vypracovanie interných politík Business Continuity Management a Disaster Recovery Plan

Poradenstvo pri implementácii súladu a bezpečnostných opatrení KB pre interného MKIBa, príprava na audit KB

Bezpečnostné školenia GDPR a KB pre zamestnancov

 

v roku 2021 Data Protection Officer pre 7 firiem v rámci skupiny Cordblood center Group (SR, ČR, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Švajčiarsko)

GAP analýza súladu s GDPR

Analýza rizík

Vypracovanie kompletnej GDPR dokumentácie, podpora pri implementácii súladu so zásadami spracúvania OÚ, poradenstvo pri úprave procesov, školenia pre oprávnené osoby