SK

Povinná dokumentácia GDPR

Vykonáme revíziu jestvujúcich dokumentov:

  • revíziu a aktualizáciu zmlúv, používaných tlačív a formulárov, súhlasov, poverení a poučení, smerníc a interných dokumentov v súlade s platnou legislatívou.

Vypracujeme potrebnú dokumentáciu:

  • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre rôzne účely spracúvania OÚ,
  • Súhlasy so spracúvaním osobných údajov,
  • Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 a 14 GDPR,
  • Poverenie a poučenie oprávnených osôb,
  • Postup pri vybavovaní práv dotknutých osôb, postup pri riešení bezpečnostných incidentov,
  • Analýzu rizík,
  • Bezpečnostnú smernicu na ochranu osobných údajov,
  • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (tzv. DPIA analýzu), ak je potrebná,
  • Testy proporcionality resp. Balančné testy (pri právnych základoch oprávnený záujem),

 Kontaktujte nás na info@isecure.sk.