SK

Dokumentácia GDPR

GAP analýza:

 • zanalyzujeme súlad vašej dokumentácie, procesov a zmlúv s aktuálnou legislatívou na ochranu osobných údajov,
 • zhrnieme zistené nesúlady a navrhneme kroky na dosiahnutie súladu.

Analýza rizík:

 • posúdime riziká na spracúvané osobné údaje vo vašich informačných systémoch a vaše aktuálne bezpečnostné opatrenia na ich ochranu,
 • na základe analýzy navrhneme dodatočné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov.

Vykonáme revíziu jestvujúcich dokumentov:

 • zrealizujeme revíziu a aktualizáciu zmlúv, používaných tlačív a formulárov, súhlasov, poverení a poučení, smerníc a interných dokumentov v súlade s platnou legislatívou,
 • dáme vám odporúčania na úpravu procesov a pracovných postupov.

Vypracujeme vám základnú GDPR dokumentáciu na mieru:

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach pre vaše účely spracúvania OÚ,
 • Súhlasy so spracúvaním osobných údajov,
 • Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 a 14 GDPR,
 • Poverenie a poučenie oprávnených osôb,
 • Postup pri vybavovaní práv dotknutých osôb, postup pri riešení a oznamovaní bezpečnostných incidentov,
 • Bezpečnostnú smernicu alebo politiku na ochranu osobných údajov,
 • Testy proporcionality resp. Balančné testy (pri použití právneho  základu oprávnený záujem),
 • ďalšie pomocné dokumenty, ak sú potrebné.

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (Data Protection Impact Assesment):

 • vypracujeme vám Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (tzv. DPIA analýzu) pri činnostiach, kde je potrebné.

V závislosti od vašich potrieb vieme ponúknuť ďalšie typy špecializovaných analýz a politík:

 • napríklad Analýzu prenosov osobných údajov, vypracovanie politiky Business Continuity Management (BCM), prípravu Disaster Recovery Plánov (DRP) a Business Continuity Plánov (BCP).

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.