SK

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer)

Povinnosť vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) platí pre:

  • orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty (bez ohľadu na to, aké osobné údaje spracúvajú),
  • spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu.

Firmy, ktoré nemajú takúto povinnosť zo zákona, môžu určiť DPO dobrovoľne a takto zabezpečiť dohľad nad spracúvaním osobných údajov vo svojich informačných systémoch. 

Čo ponúkame?

  • Poskytujeme službu zodpovednej osoby našimi DPO s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Vykonávame dohľad nad činnosťou oprávnených osôb prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov a plnením základných povinností prevádzkovateľa.
  • Vybavujeme požiadavky a sťažnosti dotknutých osôb.
  • Pravidelne kontrolujeme súlad s GDPR a dodržiavanie prijatých opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.
  • Pravidelnými školeniami zvyšujeme bezpečnostné povedomie poverených osôb, vašich zamestnancov.
  • Poskytujeme stále odborné poradenstvo a konzultačnú podporu, odporúčania pre nastavenie vašich informačných systémov, procesov a pracovných postupov.
  • Komunikujeme s Úradom na ochranu osobných údajov a zastupujeme Vás v prípade kontroly.

 

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.