SK

Audit, GAP analýza a plán implementácie

Počas auditu budeme mapovať všetky informačné systémy, v ktorých spracúvate osobné údaje a ujasníme si:

 • aké osobné údaje spracúvate,
 • aký je účel spracúvania osobných údajov,
 • odkiaľ získavate osobné údaje (od dotknutých osôb alebo z iného zdroja),
 • kto sú dotknuté osoby,
 • kde ich uchovávate,
 • kto k nim má prístup,
 • či sú spracúvané elektronicky alebo papierovo,
 • akými technickými prostriedkami sú spracúvané,
 • či sú prenášané do tretích krajín,
 • či používate automatické profilovanie.

V rozdielovej (GAP) analýze:

 • porovnávame jednotlivé požiadavky GDPR s reálnym stavom ich uplatňovania v informačných systémoch, firemných procesoch a používaných technológiách prevádzkovateľa a
 • posúdime mieru súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Navrhneme Vám:

 • ktoré dokumenty treba vypracovať prípadne ktoré firemné dokumenty aktualizovať,
 • na základe Analýzy rizík odporučíme primerané bezpečnostné opatrenia  na zabezpečenie súladu s GDPR,
 • plán implementácie.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.