SK

Zodpovedná osoba podľa GDPR

V zmysle ustanovení GDPR od 25. mája 2018 platí povinnosť vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov pre:

  • orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty (bez ohľadu na to, aké osobné údaje spracúvajú),
  • spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu.

Čo ponúkame?

  • Vykonávame službu zodpovednej osoby predovšetkým v súkromných firmách, ale aj v štátnej správe.
  • Vykonávame dohľad nad činnosťou oprávnených osôb prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov a plnením základných povinností prevádzkovateľa.
  • Komunikujeme s Úradom na ochranu osobných údajov a zastupujeme Vás v prípade kontroly.
  • Vybavujeme požiadavky a sťažnosti dotknutých osôb.
  • Kontrolujeme dodržiavanie prijatých opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.