SK

Projekt kybernetickej bezpečnosti

Vstupná analýza zahŕňa:

  • Vstupný dotazník - získame od Vás základné informácie, a zistíme, do akej miery ste pripravení na požiadavky novej právnej úpravy v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB).
  • Získavanie dokumentácie a jej analýza.
  • Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov.
  • Analýza rizík (povinnosť jej vykonania vyplýva priamo zo zákona).
  • GAP (rozdielová analýza) - identifikujeme povinnosti, ktoré budete musieť v zmysle zákona splniť a spôsoby, ako ich splniť.

Návrh riešenia a implementačný plán:

Implementačný plán je vypracovaný ako zoznam opatrení, ktoré musí prevádzkovateľ základnej služby prijať, aby došlo k odstráneniu nedostatkov identifikovaných GAP Analýzou a súladu so ZoKB.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.