SK

Vzťahuje sa na vás zákon o kybernetickej bezpečnosti?

Dňom 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon o kybernetickej bezpečnosti").

Povinné osoby (poskytovatelia základnej služby alebo poskytovatelia digitálnej služby) podľa Zákona sú prevádzkovatelia, ktorí poskytujú služby v nasledovných sektoroch:

 • Bankovníctvo
 • Cestná doprava
 • Letecká doprava
 • Vodná doprava
 • Železničná doprava
 • Digitálna infraštruktúra
 • Satelitná komunikácia
 • Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií
 • Baníctvo
 • Elektroenergetika
 • Plynárenstvo
 • Ropa a ropné produkty
 • Tepelná energetika
 • Infraštruktúra finančných trhov
 • Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská činnosť
 • Farmaceutický priemysel
 • Hutnícky priemysel
 • Chemický priemysel
 • Inteligentný priemysel
 • Meteorologická služba
 • Vodné stavby
 • Zabezpečovanie pitnej vody
 • Bezpečnosť
 • Informačné systémy verejnej správy
 • Obrana
 • Spravodajské služby
 • Utajované skutočnosti
 • Zdravotnícke zariadenia (vrátane nemocníc a súkromných kliník).

Vieme posúdiť, či:

 • ste povinnou osobou v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti,
 • máte povinnosť prihlásiť sa do registra prevádzkovateľov základných služieb vedených Národným bezpečnostným úradom.

Ak ste povinná osoba podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, máte tieto povinnosti:

 • identifikácia základných služieb a digitálnych služieb;
 • notifikačné povinnosti (oznámenie o naplnení identifikačných kritérií základnej služby);
 • prijatie bezpečnostných opatrení;
 • prijatie, schválenie a udržiavanie bezpečnostnej dokumentácie;
 • zosúladenie zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi;
 • hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov;
 • podriadenie sa výkonu kontroly; alebo
 • výkon auditov kybernetickej bezpečnosti.

Povinná osoba podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti je povinná prijať bezpečnostné opatrenia do 1. 4. 2020!

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.