SK

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Manažér kybernetickej bezpečnosti (CSM) poskytuje odbornú podporu pri udržiavaní súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

V zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky NBÚ č. 362/2018 o bezpečnostných opatreniach CSM zabezpečuje najmä:

  • je kontaktnou osobou na prijímanie a evidenciu hlásení kybernetických bezpečnostných incidentov,
  • je kontaktnou osobou pre NBÚ,
  • oznamovanie zmien Úradu podľa   17 ods. 5 do 30 dní od dňa ich vzniku  prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej  bezpečnosti,
  • konzultačnú činnosť' pri aplikovaní požiadaviek ZoKB,
  • rieši vzniknuté incidenty,
  • zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ZoKB,
  • prijíma opatrenia vyplývajúce z auditu,
  • vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoKB,
  • podieľa sa na spracovaní technických a organizačných opatrení,

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.