SK

OZ Slovensko.digital

Vykonávanie dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom Zodpovednej osoby

Školenie oprávnených osôb

Konzultačná a poradenská činnosť