SK

Výber zamestnancov a ochrana osobných údajov

Zamestnávateľ pri výbere nových zamestnancov získava o uchádzačoch osobné údaje, ktoré na účel výberového konania spracúva. Aké má povinnosti podľa nariadenia GDPR, ktoré je v platnosti od 25. 5. 2018?

Aké osobné údaje sa spracúvajú pri výberovom konaní?

Prevádzkovateľ na účely výberového konania spracúva tieto osobné údaje uchádzačov o zamestnanie:

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • podpis,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa.

Upozornenie:

Podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, informácie o:

 1. tehotenstve,
 2. rodinných pomeroch,
 3. bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 4. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Upozornenie:

Výpis z registra trestov je možné žiadať a údaje v ňom obsiahnuté spracúvať len vtedy, ak osobitný právny predpis ukladá trestnú bezúhonnosť ako nevyhnutnú podmienku pre výkon funkcie budúceho zamestnanca.

Informačná povinnosť voči uchádzačovi o zamestnanie

Zamestnávateľ, ktorý realizuje výberové konanie, musí všetkých uchádzačov o zamestnanie informovať o tom, ako sú spracúvané ich osobné údaje na účel výberového konania. GDPR uvádza povinné informácie, ktoré sa majú poskytovať a rozlišuje, či sú získané priamo od dotknutej osoby (informácie podľa Čl. 13 GDPR) alebo z iného zdroja, napr. z Profesie (informácie podľa Čl. 14 GDPR).

Ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí dotknutej osobe poskytnúť tieto informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónny kontakt),
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak ju má prevádzkovateľ vymenovanú),
 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené (výberové konanie), ako aj právny základ spracúvania (predzmluvný vzťah na základe Zákonníka práce),
 • aké oprávnené záujmy sleduje prevádzkovateľ (väčšia firma môže napr. presúvať osobné údaje v rámci svojich pobočiek),
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • doba uchovávania osobných údajov (po dobu výberového konania na základe predzmluvných vzťahov a napr. po dobu 3 roky v prípade súhlasu uchádzača o zamestnanie evidovať jeho osobné údaje v databáze prevádzkovateľa),
 • informácia o právach dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie).

Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí dotknutej osobe poskytnúť tieto informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónny kontakt),
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak ju má prevádzkovateľ vymenovanú),
 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené (výberové konanie), ako aj právny základ spracúvania (predzmluvný vzťah na základe Zákonníka práce),
 • aké oprávnené záujmy sleduje prevádzkovateľ (väčšia firma môže napr. presúvať osobné údaje v rámci svojich pobočiek),
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • doba uchovávania osobných údajov (po dobu výberového konania na základe predzmluvných vzťahov a napr. po dobu 3 roky v prípade súhlasu uchádzača o zamestnanie evidovať jeho osobné údaje v databáze prevádzkovateľa),
 • informácia o právach dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie).
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • z akého zdroja pochádzajú osobné údaje (napr. z pracovného portálu Profesia).

Sú rôzne spôsoby ako si zamestnávateľ môže splniť informačnú povinnosť:

 • zamestnávateľ v inzeráte uverejní odkaz na svoju webovú stránku, kde sú uvedené zásady spracúvania osobných údajov,
 • zamestnávateľ po doručení životopisu pošle uchádzačovi o zamestnanie spätnú odpoveď vo forme mailu, v texte ktorého informuje uchádzača o tom, ako budú spracúvané jeho osobné údaje na účel výberového konania.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Výberové konanie smeruje k uzatvoreniu pracovnej zmluvy s jedným z uchádzačov, považuje sa teda za predzmluvný vzťah, ktorý upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „Zákonník práce“). Právnym základom spracúvania osobných údajov uchádzača na účel výberového konania na konkrétnu pozíciu je teda Zákonník práce.

Upozornenie:

Po ukončení výberového konania musí prevádzkovateľ skartovať životopisy všetkých uchádzačov, ktorí vo výberovom konaní neboli úspešní. V opačnom prípade by porušil zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov podľa § 10 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak chce údaje zo životopisov zaradiť do svojej databázy a uchovávať ich pre prípad ďalších výberových konaní, musí od dotknutej osoby (uchádzača) získať dobrovoľný súhlas, najlepšie v písomnej forme, aby bol preukázateľný. Pričom nie je vhodné dlhšiu dobu uchovávať životopisy, keďže by tým mohlo dôjsť k porušeniu zásady správnosti. Vodítkom nám môže byť v praxi uplatňované odporúčanie Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktoré pri kontrolách ako maximálnu dobu uchovávania životopisov uchádzačov akceptovalo 3 roky, počas ktorých si mohol uchádzač napríklad doplniť vyšší stupeň vzdelania.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská