SK

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je založený na týchto zásadách:

  • Prísne povinnosti pre spoločnosti pri nakladaní s údajmi: V rámci nového mechanizmu bude Ministerstvo obchodu USA vykonávať pravidelné aktualizácie a preskúmania zúčastnených spoločností, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali pravidlá, ktorým sa samé podriadili. Ak ich spoločnosti nebudú v praxi dodržiavať, budú musieť čeliť sankciám a vyradeniu zo zoznamu. Sprísnenie podmienok ďalšieho prenosu údajov tretím stranám umožní garantovať rovnakú úroveň ochrany v prípade prenosu od spoločnosti, ktorá je zapojená do štítu na ochranu osobných údajov.
  • Jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: Spojené štáty poskytli EÚ záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti podlieha jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Každý občan v EÚ bude môcť takisto prvýkrát využívať mechanizmy nápravy v tejto oblasti. USA vylúčili nerozlišujúce hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané v rámci nového štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby ďalej objasnil, že hromadný zber údajov sa bude môcť použiť len za osobitných podmienok a musí byť čo najviac cielený a čo najužšie zameraný. Úrad uvádza podrobné informácie o zavedených zárukách na použitie údajov za takýchto výnimočných okolností. Minister zahraničných vecí USA vytvoril pre Európanov možnosť nápravy v oblasti spravodajských informácií, a to zriadením funkcie ombudsmana pri ministerstve zahraničných vecí.
  • Účinná ochrana práv fyzických osôb: Každý občan, ktorý sa domnieva, že jeho údaje boli zneužité v rámci štítu na ochranu osobných údajov, bude môcť využiť niektorý z prístupných a cenovo dostupných mechanizmov riešenia sporov. V ideálnom prípade bude sťažnosť riešiť samotná spoločnosť. Prípadne sa poskytnú bezplatné riešenia alternatívneho riešenia sporov. Fyzické osoby sa môžu obrátiť aj na vlastný vnútroštátny orgán pre ochranu údajov, ktorý v spolupráci s Federálnou obchodnou komisiou zabezpečí prešetrenie a vyriešenie sťažností občanov EÚ. Ak sa prípad nevyrieši žiadnym z iných prostriedkov, poslednou možnosťou bude mechanizmus rozhodcovského konania. Možnosťou nápravy v oblasti národnej bezpečnosti pre občanov EÚ sa bude zaoberať ombudsman nezávislý od spravodajských služieb USA.
  • Spoločný každoročný mechanizmus preskúmania: Mechanizmus bude monitorovať fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane záväzkov a záruk, pokiaľ ide o prístup k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Preskúmanie budú vykonávať Európska komisia a Ministerstvo obchodu USA, ktoré prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov pre ochranu osobných údajov. Komisia využije všetky ostatné dostupné zdroje informácií a vydá verejnú správu určenú Európskemu parlamentu a Rade.

 

Zdroj: www.dataprotection.gov.sk