SK

Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu

Marketing je veľmi dôležitý pre úspešné podnikanie. Umožňuje prilákať nového zákazníka alebo udržať si existujúceho. Pri marketingových aktivitách sa pracuje s množstvom osobných údajov. Ako s nimi správne pracovať, aby ste boli v súlade s GDPR?

Pri marketingových aktivitách sa spracúvajú osobné údaje na tieto účely:

  1. zasielanie obchodných ponúk e-mailom – e-mail marketing,
  2. kontaktovanie prostredníctvom SMS správ – sms marketing,
  3. kontaktovanie prostredníctvom telefónu – telemarketing,
  4. zasielanie newsletterov,
  5. organizovanie spotrebiteľských súťaží.

Priamy marketing a GDPR

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, ktorý umožňuje firmám komunikovať so svojimi zákazníkmi priamym adresným oslovením (napr. e-mailom, poštou, telefonicky). Finančne najvýhodnejší a v súčasnosti najpoužívanejší je e-mail marketing a zasielanie newsletterov.

Recitál 47 GDPR ustanovuje právny základ na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu nasledovne: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“

V prípade priameho marketingu treba rešpektovať aj zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Podľa § 62 ods. 2 citovaného zákona: „Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.“

Zasielanie obchodných ponúk e-mailom

Ak chcete zasielať obchodné ponuky prostredníctvom e-mailu alebo sms správ potenciálnym zákazníkom, nemôžete tak urobiť bez ich súhlasu, mali by ste vždy najskôr získať ich súhlas, až potom ich oslovovať s ponukou.

Ak ale ponúkate tovar alebo službu zákazníkovi, s ktorým ste v minulosti uzatvorili zmluvu, jeho súhlas sa nevyžaduje, a môžete ho prostredníctvom e-mailu oslovovať s ponukou podobných tovarov a služieb na základe oprávneného záujmu.

Podľa § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách: „Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom.“

Zasielanie newsletterov

Platí to isté ako v prípade zasielania obchodných ponúk e-mailom. Ak posielate newsletter zákazníkovi, s ktorým ste v minulosti uzatvorili zmluvu, súhlas sa nevyžaduje, newsletter môžete zasielať na základe oprávneného záujmu. Pozor však na to, aby newsletter obsahoval ponuku podobných tovarov alebo služieb tým, ktoré si vaši zákazníci od vás kúpili.

Ak chcete newsletter zasielať novým kontaktom, môžete tak urobiť len na základe súhlasu dotknutej osoby.

Kontaktovanie prostredníctvom telefónu

Vhodným právnym základom pre telefonické oslovovanie zákazníkov, ktorí už s nami v minulosti obchodovali, je váš oprávnený záujem.

Druhým prípadom je telefonovanie na tzv. studené kontakty, teda osobám, ktoré si telefonát nevyžiadali a nie sú ani vašimi zákazníkmi. Studené kontakty firmy získajú väčšinou kúpou databázy alebo zo zverejnených kontaktov na webových stránkach. To, že vám niekto predá databázu nezaručuje, že vám ju predá aj so súhlasmi dotknutých osôb. Zverejnené kontakty zamestnancov na firemných webových stránkach sa taktiež nesmú automaticky využívať na marketingové oslovovanie.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Na účely spotrebiteľskej súťaže sa obvykle spracúvajú tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • adresa,
  • e-mail,
  • telefónne číslo.

Osobné údaje na účely spotrebiteľskej súťaže môžete spracúvať len na základe súhlasu dotknutej osoby. Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možná jej účasť v spotrebiteľskej súťaži. Získaný e-mail alebo telefónne číslo nie je dovolené spracúvať po ukončení súťaže na iný účel, na aký bol udelený súhlas, napr. na marketingové účely.

Aké sú práva dotknutých osôb

Ak vám dá dotknutá osoba súhlas na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, nezabúdajte, že súhlas má právo kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba má taktiež právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. V súvislosti s týmto právom dotknutých osôb, odporúčame v propagačných e-mailoch použiť v závere e-mailu text, ktorý umožní oslovenej osobe odhlásiť doručovanie ďalších e-mailov, pokiaľ si ich dotknutá osoba nepraje dostávať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Aký je rozdiel medzi profilovaním a automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Profilovanie je segmentácia zákazníkov za účelom lepšieho cielenia marketingových ponúk. Bežným príkladom prevádzkovateľov, používajúcich profilovanie, sú napríklad cestovné a realitné kancelárie alebo e-shopy s maloobchodným predajom, ktoré profilujú svojich návštevníkov za účelom lepšieho cielenia reklamy.

Automatizované individuálne rozhodovanie je automatizované rozhodnutie bez ľudského zásahu.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská