SK

Spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem

Prevádzkovatelia môžu spracúvať osobné údaje, okrem iných právnych základov, aj na právnom základe oprávnený záujem. Na aké účely sa v praxi najčastejšie používa?

 

Kedy je spracúvanie osobných údajov zákonné?

Spracúvanie osobných údajov je podľa Čl. 6 GDPR zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah),
 3. spracúvanie je nevyhnuté na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 4. spracúvanie je nevyhnuté, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby,
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Ak prevádzkovateľ nevie založiť spracúvanie osobných údajov na právnych základoch zákonná povinnosť, zmluva alebo súhlas dotknutej osoby, môže použiť právny základ oprávnený záujem. Musí preukázať, že oprávnený je nevyhnutný a musí posúdiť vplyv na práva a slobody dotknutých osôb.

Čo by mal obsahovať test proporcionality?

Ak prevádzkovateľ založí spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem, musí vykonať test proporcionality, kde obháji, že oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad právami a slobodami dotknutej osoby.

Test proporcionality by mal obsahovať:

 • kontaktné údaje prevádzkovateľa,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • posúdenie legitímnosti oprávneného záujmu,
 • posúdenie nevyhnutnosti spracúvania na dosiahnutie sledovaného oprávneného záujmu prevádzkovateľa a posúdenie vhodnosti oprávneného záujmu,
 • posúdenie proporcionality (aká je povaha záujmu prevádzkovateľa a aké záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby by mohli byť spracúvaní dotknuté),
 • záver, či oprávnené záujmy prevažujú nad právami a slobodami dotknutej osoby.

V ďalšej časti článku uvádzame, kedy môžu prevádzkovatelia v praxi použiť právny základ oprávnený záujem.

Monitorovanie zamestnancov GPS lokalizátorom

Podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje...“

Ak prevádzkovateľ zabezpečuje napríklad kuriérsku službu, potrebuje mať záznam o tom, či bol tovar doručený, a kedy a kde bol doručený. Ak si to obháji v teste proporcionality, môže monitorovať svojich zamestnancov GPS lokalizátorom na účel kontroly plnenia pracovných úloh zamestnanca na základe oprávneného záujmu.

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Prevádzkovateľ má vo vstupnej hale svojich prevádzkových priestorov nainštalované bezpečnostné kamery. Získať súhlas dotknutých osôb nie je potrebný. Právnym základom môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana majetku predchádzanie vzniku škôd ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ musí odôvodniť nutnosť používania kamerového systému a obhájiť v teste proporcionality, že jeho oprávnený záujem prevyšuje nad právami a slobodami dotknutých osôb. Musí si taktiež splniť informačnú povinnosť voči dotknutým osobám. Na vstupných dverách musí byť umiestnená viditeľná nálepka s piktogramom bezpečnostnej kamery so základnou informáciou, ktorá obsahuje obchodné meno prevádzkovateľa, aký je účel spracúvania osobných údajov, aká je doba uchovávania kamerového záznamu a aké má dotknutá osoba práva. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom musia byť k dispozícii napríklad na recepcii alebo musia byť zverejnené na webe prevádzkovateľa.

Jednorazový vstup do budovy

Prevádzkovateľ eviduje v knihe návštev osobné údaje fyzických osôb (návštevníkov firmy).

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa, konkrétne ochrana majetku prevádzkovateľa, ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

Priamy marketing

Ak podnikateľ posiela ponuky tovaru alebo služieb zákazníkom, s ktorým v minulosti uzatvoril zmluvu na účel kúpy podobného tovaru alebo služby, v tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutých osôb. Ide o priamy marketing a právnym základom na spracúvanie osobných údajov môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Súdne spory

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely, právnym základom spracúvania môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to zabezpečenie právnych nárokov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý nie je sprostredkovateľom, ale samostatným prevádzkovateľom a osobné údaje dotknutých osôb spracúva na základe zákonnej povinnosti v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská