SK

Otvárate prevádzku po koronakríze v súlade s GDPR?

Prešli sme do 4. fázy uvoľňovania slovenskej ekonomiky a prevádzky sa otvárajú. Vo firmách tak dochádza k stretu väčšieho počtu ľudí. Zamestnávatelia, v záujme ochrany zdravia zamestnancov a v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 zavádzajú na pracoviskách preventívne opatrenia. Pri uplatňovaní opatrení je každá organizácia povinná postupovať v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami Vlády SR a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný:

  • uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
  • plniť opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Vzhľadom na uvedené zákonné povinnosti, môžu zamestnávatelia zaviesť preventívne opatrenia na ochranu zdravia svojich zamestnancov, napr. nosenie rúšok, dezinfekciu rúk, meranie teploty pri vstupe do budovy, vyplnenie čestného vyhlásenia pri nástupe do práce.

Nameraná teplota je citlivý osobný údaj

Nameraná telesná teplota zamestnanca, pokiaľ je systematicky spracúvaná a priraďovaná konkrétnej identifikovateľnej osobe, spadá do osobitnej kategórie osobných údajov, lebo je to údaj týkajúci sa zdravia. Vo všeobecnosti sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov zakazuje (pozri Čl. 9 ods. 1 GDPR).

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov je možné len ak platí niektorá z výnimiek uvedených v Čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR. V tomto prípade by sme mohli uvažovať o uplatnení čl. 9 ods. 2 písm. i) nariadenia GDPR, podľa ktorého spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.

Okrem uplatnenia výnimky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR je nevyhnutné spracúvanie založiť na jednom z právnych základov uvedených v čl. 6 nariadenia GDPR. Vzhľadom na to, že vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu a pre niektoré subjekty aj núdzový stav v súvislosti s  koronavírusom, právnym základom u niektorých prevádzkovateľov je zákonná povinnosť vyplývajúca z Uznesenia Vlády SR. Aktuálne platné uznesenie vlády nariaďuje merať telesnú teplotu v nemocniciach a v priemyselných podnikoch.

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území slovenskej republiky uložilo hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.

Od 1. 6. 2020 sa obnovuje vyučovanie aj v školách a materských školách v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z22. 5. 2020. Ministerstvo školstva vydalo pomocné materiály pri otváraní škôl s názvom „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl/základných škôl do konca školského roku 2019/2020, v ktorom sa odporúča ranné meranie teploty žiakov/detí.

Vypĺňanie čestného vyhlásenia pri nástupe do práce

V súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov, je možné v čestnom vyhlásení spracúvať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania.

Aký by teda mal byť rozsah spracúvaných osobných údajov? Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca informáciu o tom, či bol v zahraničí. Na dosiahnutie sledovaného účelu ale nepotrebuje vedieť, v ktorej krajine zamestnanec bol.

Zamestnávateľ taktiež môže vyžadovať informáciu, či zamestnanec prišiel do blízkeho styku s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Na dosiahnutie účelu spracúvania nie je nevyhnutné spracúvať meno a priezvisko tejto osoby. Zamestnávateľ je povinný dbať aj na ochranu súkromia zamestnanca, preto na dosiahnutie účelu nie je potrebné pýtať sa ho na to, či nakazenou osobou je jeho rodinný príslušník.

Údaj o tom, či osoba má /nemá konkrétne a v dotazníku uvedené príznaky COVID-19, považujeme za primeraný údaj na dosiahnutie účelu spracúvania, nakoľko ak by ste takú osobu, ktorá má príznaky, pustili na pracovisko, zjavne by ste mohli ohroziť zdravie ostatných zamestnancov a osôb, nachádzajúcich sa vo vašich priestoroch. V tomto prípade však ide o spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov o zdraví a môže tým byť naplnená podmienka uskutočniť Posúdenie vplyvu na spracúvanie osobných údajov na tento účel v zmysle čl. 35 GDPR.

Vypĺňanie čestného vyhlásenia pri nástupe do školy

Vypĺňanie čestného vyhlásenia sa neaplikuje len na zamestnancov. Od 1. 6. 2020 ho budú vypĺňať aj zákonní zástupcovia za svoje deti. V čestnom vyhlásení potvrdia, že ich dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie. Vyhlásia taktiež, že im nie je známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie pri prvom nástupe dieťaťa do školy/materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, v písomnej forme.

Prevádzkovatelia nesmú zabudnúť na informačnú povinnosť

Dotknutá osoba (t. j. zamestnanec alebo návštevník, žiak a jeho zákonný zástupca) musí byť informovaná o tom, ako budú spracúvané jej osobné údaje, ešte pred začatím ich spracúvania, teda pred vyplnením čestného vyhlásenia, pred meraním teploty.