SK

Ochrana osobných údajov pri prevádzkovaní kamerových systémov sa sprísnila

Pri prevádzkovaní kamerových systémov sa okrem GDPR treba taktiež pridržiavať Usmernení č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktoré schválil Európsky výbor na ochranu osobných údajov dňa 29. 1. 2020. Upozorňujeme, že GDPR sa týmto nemení, Usmernenia len bližšie vykladajú pravidlá ochrany osobných údajov pri prevádzkovaní kamerových systémov, pričom poskytujú jednotný výklad v celom Európskom hospodárskom priestore.

Usmernenia bližšie rozoberajú predovšetkým tieto oblasti:

 • zákonnosť spracúvania (právny základ),
 • poskytnutie videonahrávok z kamier tretím stranám,
 • spracúvanie biometrických údajov,
 • práva dotknutých osôb pri prevádzkovaní kamier - právo na prístup, právo namietať a právo na výmaz,
 • informačnú povinnosť voči dotknutým osobám,
 • odporúčanú lehotu uchovávania videozáznamov z kamier.

Rozoberieme si niektoré z uvedených oblastí.

Právny základ

Osobné údaje pri prevádzkovaní kamerového systému sú najčastejšie sprevádzané na účely ochrany majetku. Na tento účel sú spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

Ak prevádzkovateľ použije právny základ oprávnený záujem, musí ho vedieť preukázať ako nevyhnutný, zákonný a musí byť posúdený z hľadiska vplyvu na práva dotknutých osôb. Je povinný vykonať tzv. test proporcionality (balančný test), z ktorého vyplynie, či oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb.

Podľa Usmernení oprávnený záujem musí byť skutočný a aktuálny, nesmie byť fiktívny. Podľa nich musí existovať reálny problém, ktorý by mal prevádzkovateľ zdokumentovať (napr. uchovať políciou spísaný záznam o krádeži, vlámaní, napadnutí a pod., uchovať fotodokumentáciu - vylomený zámok, zničenie aktív alebo mať k dispozícii štatistiky o zvýšenej kriminalite v mieste sídla prevádzky spoločnosti alebo o tom, že na pracovisku v minulosti dochádzalo k častým pracovným úrazom v dôsledku nedodržiavania pravidiel

Odporúčaná lehota uchovávania záznamu

V GDPR nie je taxatívne stanovená doba uchovávania kamerového záznamu. Prevádzkovateľ si túto dobu môže stanoviť sám v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania. Platí všeobecná zásada – neuchovávať videozáznamy z kamier dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu spracúvania. Usmernenia uvádzajú ako prípustnú dobu uchovávania najviac 72 hodín. Ak prevádzkovateľ bude uchovávať videozáznam z kamier dlhšie ako 72 hodín, bude to musieť dôslednejšie zdôvodniť. V odôvodnených prípadoch môžu byť záznamy uchovávané po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby zachyteným na kamerovom zázname.

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

Základným právom dotknutých osôb je právo na informácie. Dotknuté osoby musia byť podrobne informované o tom, ako sú spracúvané ich osobné údaje. Usmernenia odporúčajú použiť tzv. dvojvrstvové splnenie informačnej povinnosti.

Prvou vrstvou je informačná tabuľa alebo nálepka. Musí byť umiestnená pred vstupom do monitorovaného priestoru (napr. na vstupných dverách) vo výške očí, aby si ju dotknutá osoba hneď všimla. Na tabuli/nálepke by mal byť piktogram kamery a tieto informácie:

 • totožnosť prevádzkovateľa a kontakt na zodpovednú osobu (ak bola vymenovaná),
 • účel monitorovania (spracúvania osobných údajov),
 • informácie o podstatných dopadoch monitorovania na dotknutú osobu,
 • poučenie o právach dotknutej osoby,
 • informácia o tom, kde môže dotknutá osoba získať podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov (tzv. druhú vrstvu).

Druhú vrstvu, teda komplexnú informáciu pre dotknuté osoby môže prevádzkovateľ zverejniť na webovej stránke alebo na recepcii.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská