SK

Ako GDPR nahliada na používanie kamerových systémov

Veľa firiem inštaluje vo svojich prevádzkach kamerové systémy. Pohľad na monitorovanie z hľadiska ochrany osobných údajov závisí od účelu monitorovania. Najčastejšie ide o monitorovanie zamestnancov na účel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo monitorovanie priestorov na účel ochrany majetku proti krádežiam.

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku kamerovým systémom

Zamestnávateľ má právo kontrolovať pracovnú činnosť svojich zamestnancov na účely bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, prípadne na účely kontroly dodržiavania stanovených pravidiel zamestnávateľa. Musí pritom rešpektovať právo na ochranu súkromia zamestnanca a ochranu osobných údajov zamestnancov a dodržať ustanovenia Zákonníka práce.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce platí: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“

Podľa § 13 ods. 7 Zákonníka práce: „Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 4, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.“

Právnym základom na monitorovanie zamestnancov z hľadiska ochrany osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Povinnosti zamestnávateľa pri zavedení monitorovania zamestnancov

Na to, aby zamestnávateľ mohol monitorovať zamestnancov, musí dodržať zákonom stanovené požiadavky:

 1. Ak má spoločnosť určených zástupcov zamestnancov, musí s nimi zamestnávateľ zavedenie monitorovania prerokovať.
 2. Musí informovať zamestnancov o ich monitorovaní pred začatím prevádzkovania kamerového systému.
 3. Musí uviesť dôvod monitorovania.
 4. Musí rešpektovať súkromie zamestnancov. Kamerový systém môže prevádzkovať v priestoroch, v ktorých zamestnanci vykonávajú svoju prácu (napr. v sklade, vo výrobnej hale). Nesmie ho inštalovať v priestoroch, v ktorých by narušil súkromie zamestnancov (napr. v šatni, v oddychových miestnostiach).

Likvidácia záznamov

V GDPR nie je taxatívne stanovená doba uchovávania kamerového záznamu. Prevádzkovateľ si môže interne stanoviť dobu uchovávania, napr. vo vnútropodnikovej smernici. Základ je neporušiť zásadu minimalizácie a po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov záznamy zlikvidovať. Dosiahnutím účelu môže byť v prípade ochrany zdravia napríklad identifikácia príčiny pracovného úrazu.

Práva zamestnancov

Dotknutými osobami sú monitorovaní zamestnanci. Jednou z kľúčových zmien, ktoré prináša nariadenie GDPR, sú nové práva dotknutých osôb, ako aj posilnenie existujúcich. Okrem práva byť informovaný, má zamestnanec podľa GDPR aj právo na prístup k jeho osobným údajom. Ak osoba, ktorej obraz bol zachytený kamerovým systémom, požiada o kópiu záznamu, má na to právo, a prevádzkovateľ kamerového systému (zamestnávateľ) jej záznam musí poskytnúť. Musí však dbať na to, aby tým neboli dotknuté práva a slobody iných osôb, to znamená, že poskytne len tú časť záznamu, na ktorej je dotyčná osoba – žiadateľ a nie iné osoby. V prípade viacerých osôb na zázname by mal použiť technické prostriedky na zabránenie identifikácii takýchto osôb (napr. rastrovanie).

Bezpečnostné opatrenia pri monitorovaní zamestnancov

Prevádzkovateľ prijme bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov minimálne v tomto rozsahu:

 • splní si informačnú povinnosť voči zamestnancom (dotknutým osobám),
 • poučí oprávnené osoby (sú to osoby, ktoré sú oprávnené manipulovať so záznamami z kamier alebo sledovať záznam z kamier)
 • zamedzí prístupu nepovolaných osôb k záznamom,
 • zlikviduje záznamy po splnení účelu, na ktorý boli uchovávané alebo po uplynutí doby, ktorú si prevádzkovateľ určil v internej smernici.

Monitorovanie kamerovým systémom na účely ochrany majetku

Situácia sa mení, ak sú kamerovým systémom sledované iné osoby ako zamestnanci (napr. návštevy). Účelom monitorovania je väčšinou ochrana majetku pred krádežou alebo vandalizmom. Právnym základom je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Bezpečnostné opatrenia pri monitorovaní priestorov kamerami na účel ochrany majetku

Prevádzkovateľ prijme bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov minimálne v tomto rozsahu:

 • splní si informačnú povinnosť voči dotknutým osobám (informácie môžu byť zverejnené napr. na webe spoločnosti alebo pri vstupe do budovy – napr. na dverách),
 • monitorovaný priestor označí viditeľným piktogramom – napr. na vstupných dverách do budovy,
 • poučí oprávnené osoby (sú to osoby, ktoré sú oprávnené manipulovať so záznamami z kamier alebo sledovať záznam z kamier)
 • zamedzí prístupu nepovolaných osôb k záznamom,
 • zlikviduje záznamy po splnení účelu, na ktorý boli uchovávané alebo po uplynutí doby, ktorú si prevádzkovateľ určil v internej smernici,
 • ak sú monitorované aj priestory prístupné verejnosti vo veľkom rozsahu, prevádzkovateľ vypracuje posúdenie vplyvu.

 Autorka: Ing. Marcela Ilavská