SK

Máte nainštalované kamery v bytovom dome?

Používaním kamerových systémov v bytovom dome spracúvate osobné údaje, konkrétne obrazovú podobizeň fyzických osôb, vstupujúcich do domu - vlastníkov bytov, ich rodinných príslušníkov a návštevy. V súvislosti s tým je potrebné riadiť sa všeobecným nariadením o ochrane údajov - GDPR.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo Správca bytového domu.

Na aký účel sú spracúvané osobné údaje

Osobné údaje sú spracúvané na účel ochrany majetku prevádzkovateľa a predchádzania vzniku škôd.

Aký právny základ použiť

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov alebo Správca bytového domu spracúva osobné údaje na tento účel na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

Ak prevádzkovateľ použije právny základ oprávnený záujem, musí ho vedieť preukázať ako nevyhnutný, zákonný a musí byť posúdený z hľadiska vplyvu na práva dotknutých osôb. Je povinný vykonať tzv. test proporcionality, z ktorého vyplynie, či oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad základnými právami a slobodami dotknutých fyzických osôb.

Ideálne je, ak prevádzkovateľ podloží použitie kamier konkrétnymi dôkazmi – napr. fotodokumentáciou vandalizmu v bytovom dome a pod.

Koľko sa môže uchovávať záznam z kamery

V GDPR nie je taxatívne stanovená doba uchovávania kamerového záznamu. Prevádzkovateľ si túto dobu môže stanoviť sám. Platí zásada - neuchovávať videozáznamy z kamier dlhšie, ako je potrebné na naplnenie účelu spracúvania. Po uplynutí tejto doby by mali byť záznamy zlikvidované, obyčajne sú automaticky vymazané prepisom v slučke. V odôvodnených prípadoch môžu byť záznamy uchovávané po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby zachyteným na kamerovom zázname.

Kto môže byť príjemcom osobných údajov

Príjemcom osobných údajov - záznamu z kamerového systému môžu byť orgány činné v trestnom konaní, súd alebo advokát.

Aké má prevádzkovateľ povinnosti pri monitorovaní priestorov kamerami

Prevádzkovateľ prijme bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov minimálne v tomto rozsahu:

  • Splní si informačnú povinnosť voči dotknutým osobám (v rozsahu 1. aj 2. vrstvy) – vlastníkom bytov, ich rodinným príslušníkom a návštevám. Dotknuté osoby musia byť podrobne informované o tom, ako sú spracúvané ich osobné údaje a aké majú práva. Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ splní v prvom rade tým, že na vstupných dverách do bytového domu vyvesí tabuľku s informáciami v rozsahu 1. vrstvy a s viditeľným piktogramom kamery. Podrobnejšia informácia by mala byť k dispozícii v písomnej forme na výveske v spoločných priestoroch bytového domu.
  • Poučí oprávnené osoby. Sú to osoby, ktoré sú oprávnené manipulovať so záznamami z kamier alebo sledovať záznam z kamier (v tomto prípade predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zástupca vlastníkov, zamestnanec správcu bytového domu).
  • Zamedzí prístupu nepovolaných osôb k záznamom.
  • Zlikviduje záznamy po splnení účelu, na ktorý boli uchovávané alebo po uplynutí doby, ktorú si prevádzkovateľ určil na uchovávanie záznamu.

Aké práva majú dotknuté osoby

Okrem práva byť informovaný, majú dotknuté osoby aj právo na prístup k svojim osobným údajom. Ak osoba, ktorej obraz bol zachytený kamerovým systémom, požiada o kópiu záznamu, prevádzkovateľ kamerového systému jej záznam musí poskytnúť. Musí však dbať na to, aby tým neboli dotknuté práva a slobody iných osôb, to znamená, že poskytne len tú časť záznamu, na ktorej je dotyčná osoba – žiadateľ a nie iné osoby. V prípade viacerých osôb na zázname by mal použiť technické prostriedky na zabránenie identifikácii takýchto osôb (napr. rastrovanie).

Dotknuté osoby majú v prípade, že sa spracúvanie uskutočňuje na právnom základe oprávnený záujem, právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalšie práva dotknutých osôb:

  • právo na vymazanie (tzv. právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,
  • právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská