SK

Bezpečnosť práce, zdravotný dohľad a spracúvanie osobných údajov

Každý zamestnávateľ je povinný na pracovisku dodržiavať súbor opatrení, prostredníctvom ktorých možno obmedziť poškodenie zdravia zamestnancov a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na tento účel spracúva aj osobné údaje zamestnancov. Ako ich spracúvať v súlade s GDPR?

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca na účel bezpečnosti práce

Spracúvanie osobných údajov na tento účel zahŕňa najmä:

 • evidovanie školení zamestnancov v oblasti BOZP,
 • evidovanie pracovných úrazov,
 • kontrolu zamestnancov (vykonávanie tzv. skríningových testov, ktoré potvrdia či nie je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok).

Osobné údaje na účely BOZP sú spracúvané na právnom základe zákonná povinnosť prevádzkovateľa, a to v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „zákon o BOZP“).

Školenia zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ je povinný, podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP, pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca  s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Prevádzkovateľ na účel školení predpisov BOZP spracúva tieto osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko,
 • podpis.

Dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa. Osobné údaje sú v zmysle zákona o BOZP uchovávané 5 rokov odo dňa, keď bol v dokumentácii, záznamoch vykonaný posledný záznam. Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ – dodávateľ, ktorý vykonáva školenie o BOZP.

Evidencia pracovných úrazov

Zamestnávateľ je podľa § 17 ods. 4 zákona o BOZP povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, že:

 1. zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz,
 2. spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 3. prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely šetrenia pracovného úrazu je zákon o BOZP a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

Prevádzkovateľ na účel šetrenia pracovného úrazu spracúva tieto osobné údaje zamestnanca:

 • titul, meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého pobytu
 • denný vymeriavací základ
 • funkcia (druh vykonávanej práce)
 • údaje o úraze (aký úraz utrpel, dátum a miesto úrazu, popis priebehu úrazu a jeho príčina)

Skríningové testy na alkohol

Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola dodržiavania právnych predpisov na zaistenie BOZP, teda kontrola, či nie je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Prevádzkovateľ na účel skríningových testov spracúva tieto osobné údaje zamestnanca:

 • v rozsahu údajov v protokole o vykonaní skríningového testu (meno, priezvisko, oddelenie, osobné číslo, číslo OP, pozícia, nadriadený),
 • výsledok skúšky na prítomnosť alkoholu / psychotropných látok / omamných látok.

 Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • bezpečnostná služba,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • sprostredkovateľ –medicínske zariadenie, ktoré vykoná testy na omamné a psychotropné látky.

Osobné údaje sú v zmysle zákona o BOZP uchovávané 5 rokov odo dňa, keď bol v dokumentácii, záznamoch vykonaný posledný záznam.

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca na účel výkonu zdravotného dohľadu a vykonávania preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovujú, kedy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona o BOZP zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do

 1. druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,
 2. tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

Spracúvanie je vykonávané na právnom základe zákonná povinnosť prevádzkovateľa, a to v zmysle uvedených dvoch zákonov. V prípade, ak zamestnávateľ spracúva osobné údaje na účel preventívnej lekárskej prehliadky aj napriek tomu, že mu to neukladá zákon, robí tak na základe oprávneného záujmu, a to uistiť sa, že zamestnanec je zdravotne spôsobilý na vykonávanie pracovnej činnosti.

Zamestnávateľ predloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke. V zozname zamestnancov sa uvádza:

 • meno a priezvisko zamestnanca,
 • dátum narodenia,
 • osobné číslo, ak bolo pridelené,
 • názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie,
 • dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa,
 • faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a
 • výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,

Zamestnávateľ je povinný uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Autorka: Ing. Marcela Ilavská