SK

Zodpovedná osoba podľa GDPR

Kto bude mať povinnosť vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov od mája 2018?

Podľa nového Nariadenia EÚ o ochrane údajov – GDPR od 25. mája 2018 budú mať niektorí prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinnosť vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Táto povinnosť bude platiť pre:

  • orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty (bez ohľadu na to, aké osobné údaje spracúvajú) a
  • spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu.

Aj v prípadoch, v ktorých Nariadenie nestanovuje povinnosť menovať zodpovednú osobu, spoločnosti si môžu vymenovať zodpovednú osobu dobrovoľne.

Zodpovedná osoba je kontaktnou osobou u prevádzkovateľa pre Úrad na ochranu osobných údajov:

  • komunikuje s ním a poskytuje mu potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh (napríklad pri výkone kontroly).
  • vybavuje prípadné požiadavky a sťažnosti dotknutých osôb, súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov, v súlade s príslušnou legislatívou SR a európskym nariadením o ochrane údajov - GDPR.

 Stiahnite si našu Prezentáciu o GDPR

 

Posúdime bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Zodpovedná osoba pred začatím spracúvania osobných údajov:

  • posúdi, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb (napr. preverí primeranosť právneho základu, primeranosť prijatých bezpečnostných opatrení v kontexte typu, spôsobu a prostriedkov spracúvania, súlad účelu spracúvania s platnou legislatívou, a pod.),
  • zistené nedostatky bez zbytočného odkladu písomne oznámi prevádzkovateľovi, ktorý zabezpečí nápravu.

 

Vykonávame dohľad nad plnením zákonných povinností

Zodpovedná osoba vykonáva:

  • dohľad nad činnosťou oprávnených osôb prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov a plnením základných povinností prevádzkovateľa,
  • kontroluje dodržiavanie prijatých opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v praxi a ich priebežnú aktualizáciu.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk, dohodneme si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!