SK

Povinnosť implementovať Interný Whistleblowing alebo Interný systém nahlasovania protispoločenskej činnosti vyplýva pre zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami v zmysle Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypracujeme vám smernicu a zavedieme vo firme interný systém nahlasovania protispoločenskej činnosti v súlade so Zákonom.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.