SK

Infinity ELITE o.c.p. a.s.

Vykonávanie dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom Zodpovednej osoby

Vypracovanie Bezpečnostného projektu

Evidencia informačných systémov

Školenie oprávnených osôb

Konzultačná a poradenská činnosť